2009. szeptember 30., szerda

SZEBB - Szegedi Egyetemi Bor Buli

Időpont: 2009. szeptember 30 - október 4.
Helyszín: Eko-Park, 6726 Szeged, Fürj utca 92/b (71-es busszal a Szőri utcáig)

71-es módosított menetrend

Őszi borfesztivál szórólapról...
---
SZEBB - Szegedi Egyetemi Bor Buli

Neves borászok, minőségi borok, sajtház, pálinkaház, olcsó kaja, két színpad, koncertek, buli!

Többek között Balla Géza (Arad, Ménesi borvidék), Béla Zoltán (Imrehegy), Frittmann János (Soltvadkert), Günzer Tamás (Villány), Homoky András (Tállya), Lelovits Tamás (Villány), Monyók József (Tokaj), Sike Tamás (Eger), Simon József (Eger), továbbá Tóth József (Aldebrő) boraiból is választhatsz!

Várunk naponta 12 - 24 óra között!
---

Borkóstoláshoz igazolás a Kari HÖK irodákon szerezhető. Keresd a HÖK irodát: SZTE karonként több száz ingyenes borkóstoló jegy vár Titeket! Az igazolás birtokában egy fő két borjegyet kap és kedvezményes áron vásárolhat borospoharat az Eko-Park bejáratánál szerdától péntekig 15 és 19 óra között.

Forrás: Szegedi Gondolat
---

Itt lesz a sze­ge­di bor­fo­gyasz­tók ta­lán leg­na­gyobb ked­ven­ce, a 2007-es esz­ten­dő Év Bor­ter­me­lő­je, Frittmann Já­nos. A ko­ráb­ban vá­ro­sunk­hoz, il­let­ve a Csong­rá­di bor­vi­dék­hez csa­tolt Arad-hegy­ről (Mé­ne­si bor­vi­dék) ér­kez­nek Balla Gé­za bo­rai. Itt lesz Bé­la Zol­tán Imre­h­e­gyről, hogy szép nek­tár­já­val, ezer­jó­já­val, rozéjá­val ké­nyez­tes­se az egye­te­mi pol­gá­ro­kat. Jön Ko­vács Ár­pád az­zal a gyön­gyö­ző bo­rá­val, ami­vel Ke­cel vá­ros­ha­tá­ra­in túl is hí­res­sé vált. Aki jól fi­gyelt, fel­is­mer­te az Egye­tem Bo­ra ver­seny négy ka­te­gó­ria-győz­te­sét.
A sort to­ka­ji (Monyók Jó­zsef), eg­ri (Don Si­mon, Sike Ti­bor), vil­lá­nyi (Günzer Ta­más, Lelovits Ta­más), szek­szár­di (Takler Fe­renc) sztá­rok­kal tud­juk foly­tat­ni.

A be­lé­pés in­gye­nes, de az üveg­po­hár (200 fo­rin­tért meg­ve­he­tő) hasz­ná­la­ta kö­te­le­ző. A szer­ve­zők hat­ezer kris­tály kós­to­ló­po­ha­rat vá­sá­rol­tak – ez­zel min­dent el­mond­tunk a vá­ra­ko­zá­sok­ról.

Forrás: Szegedi Tudományegyetem
---


Nagyobb térképre váltás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése